Home » Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Living Your Destiny geeft coaching aan personen en groepen, en organiseert cursussen op het gebied van creativiteit, persoonlijke groei en spirituele bewustwording.

Artikel 1. Definities

 1. Living Your Destiny: Astrid M. Menick, gevestigd aan de Savornin Lohmanlaan 89 te Groningen, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer: 64578690
 2. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon welke met Living Your Destiny een overeenkomst sluit met betrekking tot de door Living Your Destiny te leveren producten en/of door Living Your Destiny te verrichten diensten.
 3. Cursist: de natuurlijke persoon die feitelijk namens de opdrachtgever aan de cursus deelneemt.
 4. Cursus: cursus, training, workshop, coaching, counseling of enige andere vorm van opleiding in de ruimste zin van het woord, hierna te noemen cursus.
 5. Open cursus: cursus met deelname door cursist(en) uit verschillende bedrijven en/of organisaties of particulieren.
 6. In-company-cursus: cursus met deelname door cursist(en) uit hetzelfde bedrijf en/of organisatie.

Artikel 2. Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Living Your Destiny en een opdrachtgever/cursist betreffende deelname aan of opdracht tot het houden van cursussen, trainingen en opleidingen.

Artikel 3. Totstandkoming

De overeenkomst tussen Living Your Destiny en opdrachtgever/cursist komt tot stand door

 • ondertekening van een offerte/opdrachtbevestiging door opdrachtgever en Living Your Destiny (bij in-company-trajecten);
 • invulling van een (digitaal) inschrijvingsformulier of e-mail (bij open inschrijving) of
 • een schriftelijke bevestiging van Living Your Destiny aan de cursist na een telefonische aanmelding (bij open inschrijving).

Artikel 4. Annulering

 1. Annulering bij open inschrijving
  De opdrachtgever kan de cursus schriftelijk annuleren. Voorwaarde is dat de annulering is bevestigd door Living Your Destiny.
  Tot tien dagen voor aanvang van de eerste cursusdag worden geen kosten in rekening gebracht bij annulering. Bij latere annulering (tot de dag van aanvang) ben je €25,00 administratiekosten verschuldigd. Restitutie vanaf de aanvangsdag is niet mogelijk. Daarna zijn de volledige cursuskosten verschuldigd.Bij verhindering mag altijd een vervanger de plaats van de aangemelde cursist innemen. De opdrachtgever moet deze vooraf schriftelijk bij Living Your Destiny aanmelden.
 2. Annulering bij in-company-opdracht
  De opdrachtgever kan het in-company-traject schriftelijk annuleren. Daarbij gelden de volgende annuleringskosten:
  • Bij annulering meer dan 4 werken voor aanvang van de cursus: geen kosten,
  • 2 tot 4 weken voor het begin van de cursus: 50% van de cursuskosten,
  • minder dan 2 weken voor het begin van de cursus: volledige cursuskosten.
 3. Annulering tijdens de cursus
  Ingeval de opdrachtgever of cursist na aanvang van de cursus zijn/haar deelname beëindigt of anderszins niet aan de cursus deelneemt, heeft de opdrachtgever/cursist geen recht op enige terugbetaling.
 4. Annulering door Living Your Destiny
  Wanneer het minimum aantal cursisten bij een open inschrijving niet behaald is kan Living Your Destiny de cursus annuleren. Opdrachtgever/cursist krijgt dan het reeds betaalde cursusgeld terug.

Artikel 5. Uitvallen van een les

Bij afwezigheid van de docent zal in overleg met de cursisten worden besloten wanneer een uitgevallen les op een later tijdstip kan worden ingehaald. Indien een cursist zelf een les verhinderd is, kan deze les alleen ingehaald worden als in een parallelgroep voor dezelfde les plaats beschikbaar is.

Artikel 6. Prijzen

Bij een in-company-traject wordt de prijs vooraf schriftelijk vastgelegd. De prijzen voor cursussen in het open aanbod zijn onder voorbehoud. Living Your Destiny heeft het recht prijzen van cursussen gemotiveerd te wijzigen.

 • De prijzen zijn inclusief 21 % BTW.
 • Het gebruik van benodigde materialen is niet bij de prijs inbegrepen, tenzij anders vermeld.
 • De prijzen zijn exclusief eventuele verzendkosten of reiskosten. Buiten Groningen geldt een vergoeding van € 0,20 per kilometer. Indien er parkeerkosten zijn, komen deze tevens voor rekening van de betreffende opdrachtgever.

Artikel 7. Facturering

Voor een in-company-opdracht wordt de factuur ongeveer een maand voor aanvang van de cursus verstuurd en dient voor aanvang van de cursus te zijn betaald, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.
Wanneer bij aanvang van de cursus niet het gehele cursusgeld is voldaan, wordt het recht op deelname aan de cursus opgeschort, totdat het volledige cursusgeld is voldaan. De betalingsverplichting blijft onverkort bestaan.

Bij een open inschrijving wordt geen factuur gestuurd. Een factuur wordt alleen op aanvraag verstrekt.

Artikel 8. Publicatie / Auteursrecht

 1. Living Your Destiny kan na mondelinge toestemming foto’s en video’s welke tijdens de activiteit worden gemaakt voor publicatiedoeleinden gebruiken. Foto’s en video’s welke tijdens een activiteit worden gemaakt door de klant, mogen alleen voor commerciële doeleinden gebruikt worden wanneer hiervoor vooraf door Living Your Destiny schriftelijk toestemming is verleend.
 2. Het auteursrecht op door Living Your Destiny uitgegeven brochures, teksten en cursusmateriaal ligt bij Living Your Destiny, tenzij dit auteursrecht middels een licentievorm is overgedragen. Zonder uitdrukkelijke toestemming van Living Your Destiny mag de opdrachtgever/cursist geen gegevens, geheel of gedeeltelijk, of uittreksels hiervan, publiceren of op welke wijze dan ook vermenigvuldigen. Living Your Destiny heeft het auteursrecht op rapporten, voorstellen en andere bescheiden die voortkomen uit haar werkzaamheden.

Artikel 9. Wijzigingsrecht

Living Your Destiny heeft het recht om tussentijds de algemene voorwaarden, de leveringsvoorwaarden en de inhoud van haar website te wijzigen. Tevens is Living Your Destiny niet verantwoordelijk voor eventuele zet- en/of drukfouten op de website.